Tuesday, August 14, 2012

Maj Pradeep Mishra : Shaurya Chakra

SHAURYA CHAKRA AWARDEE by Chindits
SHAURYA CHAKRA AWARDEE, a photo by Chindits on Flickr.
SS-40921H Major Pradeep Mishra, JAT regiment / 5th Battalion, Rashtriya Rifles.

No comments: